Vnitřní řád ordinace

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb stomatologické péče.

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. Vnitřní řad (pravidla pro pacienty) ve stomatologické ordinaci:

 1. Každý nový pacient při registraci do ordinace podstoupí vstupní vyšetření a rentgenologické vyšetření, na jehož základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření. Před začátkem ošetřování je stanoven plán optimalizace stavu ústní dutiny a až posléze může být zahájena léčba. Počet návštěv dentální hygieny závisí na výchozí úrovni ústní hygieny pacienta.
 2. Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován, každá změna je zaznamenána v dokumentaci pacienta. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena.
 3. Poviností pacienta nebo jeho zákonného zástupce je oznámit4) lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla a závažnou změnu zdravotního stavu.
 4. Pouze některé výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (pravidelné preventivní prohlídky, RTG, anestezie, nekomplikované extrakce, výplně v dočasných zubech, celkové totální náhrady). Ošetření kořenových kanálků, bílé, léčivé výplně nejsou hrazeny ze zdrav.otního pojištění.
 5. Ceník zdravotních služeb je pacientovi k dispozici v ordinaci.
 6. Platba probíhá hotově nebo platební kartou. V případě zhotovení protetických výrobků (v laboratoři) je vyžadována zálohová platba ve výši 50%. Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku. Odmítnutí úhrady je v rozporu s vnitřním řádem a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb pacientovi.
 7. Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.
 8. Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží pacientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí pacientů. Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání je pouze orientační, nevzniká na něj nárok. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat. Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientů při ošetření.
 9. Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.
 10. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se pacient přeregistruje k jinému zubnímu lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze na základě žádosti. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Právo odmítnutí k ošetření 

Nejde-li o akutní případ ohrožující pacienta, má personál právo odmítnout ošetření pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.

Právo lékaře k ukončení léčby

 1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
 2. Opakovaná neomluvená absence, kdy se pacient předem telefonicky nebo osobně neomluvil, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům, zakládá důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.
 3. Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24hodin předem – telefonicky/sms na číslo 727 918 968 prostřednictvím elektronické pošty na info@enident.cz .

Při neomluvené návštěvě se automaticky ruší další domluvené termíny.

Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či emailem) o takové změně. Sjednaný čas ošetření může být posunut s ohledem na nepředpokládané okolnosti při ošetření.

V případě, že se neomluvené absence(tj. minimálně 24 hodin předem, v případě pondělí akceptujeme omluvu toho dne ráno) na předem dohodnutý termín, mohou být účtovány následujícístorno poplatky: 2000 Kč za termín

Garantovaná záruka kvality prací a výrobku:

Podmínka záruky kvality je prevence alespoň 1x za rok + návštěva dentální hygieny 1x ročně + index krvácivosti dásní PB II.

 • Celokeramické a metalokeramické protetické práce - garantovaná záruka 2 roky (záruka se vztahuje na stálobarevnost keramiky, uvolnění protetické práce, její rozlomení vedoucí k jejímu uvolnění. Záruka se nevztahuje na poškození – odštípnutí keramické povrchové vrstvy keramiky)
 • Bílé Fotokompozitní výplně (záruka se vztahuje na uvolnění nebo prasknutí výplně vedoucí k jejímu uvolnění) je garantovaná záruka 2 roky.
 • Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, zásahy na měkkých tkáních a okolí.